دوره و شماره: دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391 
4. بررسی علل تصادفات در بزرگرا هها

صفحه 77-98

علی زنگی آبادی؛ غلامرضا شیران؛ خیری گشتیل


5. بررسی پراکنش کاربری های پزشکی و تأثیر آن بر ترافیک شهری

صفحه 99-127

مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ مظفر بهمن اورامان


6. شناسایی راه های تع یین الگوی بهینه تراف کی شهری

صفحه 129-148

نورمحمد یعقوبی؛ ابوذر کیهانیان؛ ابراهیم سمیع پور؛ سلیمه لطیفی