دوره و شماره: دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393 
6. ارائه مدل اولویت بندی ایمنی تقاطع های همسطح

صفحه 111-138

شهریار افندی زاده؛ علی توکلی کاشانی