دوره و شماره: دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393 
1. عوامل موثر بر مدیریت صحنه تصادف: یک مطالعه تئوری زمینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 11-30

موسی امیری؛ حمید سوری؛ حمیدرضا خانکه؛ اسکندر مومنی؛ الهه عینی