دوره و شماره: دوره 1394، شماره 13، تابستان 1394 
3. سنجش کیفیت خدمات آموزشی در آموزشگاه های رانندگی

صفحه 29-50

محسن اکبری؛ پرویز آهی؛ سید حسن آل طه؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ رضا قیاسی


4. رابطة توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی های فردی و تجربیات رانندگی

صفحه 51-68

سارا میرزایی فیض آبادی؛ زهرا طبیبی؛ جواد صالحی فدردی