دوره و شماره: دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394 
2. عوامل خطر انسانی سوانح ترافیکی منجر به مرگ برون شهری در ایران

صفحه 11-23

محمدزمان حسن پور؛ محمدرضا مهماندار؛ حمید سوری؛ یدالله محرابی


6. بررسی اثربخشی دروس تخصصی کارشناسی راهور بر کارایی افسران

صفحه 81-102

داوود دعاگویان؛ رمضان علی نورا لله پور؛ رمضان علی نورالله پور؛ رمضان علی نورا للهپور


8. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مخاطرات رانندگی

صفحه 129-149

زینب عباسی؛ افسانه کرمی؛ افسانه کمالی