دوره و شماره: دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395 
7. عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگی در ایران از منظر اقتصاد جرم

صفحه 165-186

محمدسعید شادکار؛ سیدفرشاد فاطمی اردستانی؛ داریوش ابوحمزه