دوره و شماره: دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396 
4. ارزیابی رفتارهای ترافیکی رانندگی بر اساس تمرکز، اضطراب و پرخاشگری با نقش واسطه‌ای تکلیف دوگانه

صفحه 75-96

مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ زهرا قنبری؛ سید مسلم موسوی پناه