دوره و شماره: دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396 
1. نقش عناصر آب‌وهوایی در تصادفات جاده‌ای در شمال غرب ایران

صفحه 9-42

محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ منوچهر فرج زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ امیر گندمکار


4. تحلیل عاملی ایمنی عابران پیاده در معابر شهری (مورد مطالعه تهران سال 95 )

صفحه 101-126

حمیدرضا عزیزی؛ سید محمد سادات حسینی؛ محمدرضا احدی؛ سید سعید کشفی