دوره و شماره: دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 9-196 (بهار 98-شماره 28) 
8. بررسی رابطۀ پروژۀ خط سفید با رفتار ترافیکی کاربران (منطقۀ ۸ شهرداری تهران بزرگ)

صفحه 144-170

رضا جوادیان؛ محسن حاج مقصود؛ فرهاد مشهدی؛ محمد رضا حسن زاده