دوره و شماره: دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 9-278 (شماره 29 تابستان 98) 
7. بررسی موانع و مشکلات اعمال قانون راهنمایی و رانندگی(شهر قم، سال 1395

صفحه 191-220

نوذر امین صارمی؛ حمید فریدونی؛ سلیمه السادات خسروی