دوره و شماره: دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 9-225 (شماره 30-پاییز 98) 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها در جهت ارتقای آموزش مفاهیم ترافیکی به همیاران

صفحه 9-38

سید مسلم موسوی پناه؛ افسانه زمانی مقدم؛ تقی پور ظهیر؛ اختر جمالی


4. پیش بینی خواب آلودگی رانندگان بر اساس فرسودگی شغلی، کیفیت خواب و راهبردهای مقابله ای

صفحه 85-102

سجاد امینی منش؛ محبوبه حسینی فرد؛ علیرضا پورخانی؛ حسن رضایی جمالویی