درباره نشریه

فصلنامه علمی راهور از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد. این نشریه از همان ابتدا با درجه علمی پژوهشی کار خود را شروع کرد.
 هدف از انتشار فصلنامه، تبیین چشم‌انداز و افق‌های مدیریت ترافیک و حمل و نقل در حوزه جامعه شناسی ترافیک، رسانه و ترافیک، اقتصاد، ایمنی، قوانین و مقررات ترافیکی، مهندسی و خدمات ترافیکی، عوامل اجتماعی و فرهنگی ترفیک و مدیریت حمل و نقل و ترافیک است.