راهنمای نویسندگان

 راهنمای نویسندگان :

   • ساختار مقالات در فصلنامه علمی راهور بایستی شامل:
   • عنوان، چکیده، مقدمه(شامل بیان مساله،اهمیت و ضرورت مساله ،هدف اصلی و سوال اصلی)، پیشینه(نتیجه گیری از تحقیقات گذشته در حد یک پاراگراف ارائه شود) و مبانی نظری (چارچوب نظری)، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و  منابع باشد؛
   • چکیده  بایستی بخش بندی گردد و دارای 4 بخش: ( زمینه و هدف، روش، یافته ها،  و نتیجه گیری کلی )باشد. چکیده انگلیسی نیز برگردان همان چکیده فارسی باشد. حداکثر در 300 کلمه تهیه شود. حجم کل مقاله نباید از 7000 کلمه بیشتر باشد.
   • منابع به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود.
   •  
  •  در سامانه مشخصات نویسندگان را به صورت کامل درج کنید (دانشگاه، گروه علمی، مرتبه علمی، رایانامه(ایمیل همه نویسندگان نوشته شود)؛ “نویسنده مسئول مشخص شود.
  •  
   در سامانه فقط نویسنده مسئول می تواند اصلاحات را ملاحظه و انجام دهد و سایر نویسندگان نمی توانند اصلاحات مقاله را در فرایند داوری انجام دهند.
 •  
 • در صورتی که اسم نویسنده ای به صورت کامل (دانشگاه،گروهعلمی،مرتبهعلمی،رایانامه )در سامانه درج نشود به هیچ وجه نمی توان پس از اصلاحات نویسنده جدیدی به مقاله اضافه شود.
 •  
 • در داخل متن همه منابع به صورت زیر رفرنس داده شود: نویسنده، سال: ص (برای مثال؛ محمدی، 1390: 27)؛ هیچ گونه شیوه ارجاع دهی به غیر شیوه ذکر شده مورد قبول نمی باشد؛
 • معادل لاتین اسامی و اصطلاحات در پاورقی مقالات درج شود؛
 • فایل های اصلاحی را فقط از طریق سامانه نشریه ارسال کنید و تغییرات در فایل ورد مقاله را در فیلدهای سامانه نیز اعمال کنید. برای ارسال فایل اصلی و انجام اصلاحات در فرایند داوری لازم است که فایل قبلی را حذف و فایل جدید را جایگزین نمائید.
 • اعدادجداولبهصورتفارسیتایپشوندوبهجاینقطهدراعداددارایاعشارازممیزاستفادهشود(/). برای این منظور لازم است زبان ویندوز ابتدا فارسی و سپس اعداد ریاضی به فارسی وارد شوند.
 • در قسمت بحث و نتیجه گیری، حتما یافته های پژوهش، با یافته های پیشینه تحقیق مقایسه و تحلیل ارائه شود؛
 • متناسب با یافته های پژوهش، پیشنهادهای متناسب با حوزه راهور و نحوه عملیاتی کردن آن را تبیین و تشریح نمایید و از ارائه سایر پیشنهاد ها خودداری نمایید؛
 • نام کوچک نویسندگان در فهرست منابع به طور کامل نوشته شود؛
 • در پیشینه تحقیق حتما باید مقالات مرتبط شماره های پیشین فصلنامه علمی راهور مرور شود. در صورتی که در شماره های پیشین فصلنامه مقاله ای مرتبط با مقاله نویسندگان می باشد حداقل به  دو منبع از مقالات نشریه ارجاع انجام شود.
 • چکیده لاتین طبق فرمت شکلی چکیده فارسی در انتهای مقاله بعد از فهرست منابع آورده شود.
 • فرم های مربوط به تعارض منافع و تعهد نامه توسط نویسندگان تکمیل و پس از امضا به همراه مقاله در سامانه بارگذاری شود؛
 • با عنایت به اینکه این نشریه مقالات را از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی می کند،نویسندگان به اهمیت این موضوع توجه داشته باشند.
 • چنانچه مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری، پایان نامۀ ارشد یا طرح تحقیقاتی باشد، به صورت پانویس همراه با رشته، عنوان، سال انجام، مقطع تحصیلی، دانشکده و دانشگاه محل ارائه، استاد راهنما  و ناظر طرح و سازمان حامی کاملا مشخص شده باشد.

   1-    عنوان مقاله در یک یا دو سطر تک فاصله (قلم بی نازنین16 پررنگ)

بدون ابهام و کلمات اضافی

توجه 1: نویسنده تلاش کند که اکثر کلمات کلیدی در عنوان نوشته شود.

 

نویسنده اول1، نویسنده دوم*،2، نویسنده سوم3(قلم بی نازنین پررنگ 11 ، وسط چین)

جایگاه علمی نویسندگان زیر نویس شود

1سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده اول.                        پست الکترونیکی:

2سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده دوم.                       پست الکترونیکی:

3 سمت و نام مؤسسه یا سازمان نویسنده سوم وسایرنویسندگان.......      پست الکترونیکی:

  باکشیدن خط زیر نام و نام خانوادگی یا قراردادن ستاره بر روی  نام خانوادگی، نویسنده مسئول* مشخص شده وشماره تماس وی حتمادرج گردد.(11 بی نازنین  پررنگ)

 

 

توجه : عناوین اصلی مقاله به شکل زیر بدون شماره گذاری باشد :

 

 1. چکیده (بی نازنین 12پررنگ)

در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار،روش مورد استفاده و نتایج کار به طور مختصر اشاره شود. متن چکیده مقاله با قلم 12 بی نازنین ساده وتک فاصله با حاشیه 5/2 سانتیمتر از لبه طرفین کاغذ، با‌کناره‌های ردیف شده نوشته شود. فاصله خطوط از یکدیگر یک سانتیمتر خواهد بود.چکیده بایستی به تنهایی گویای مطالب مقاله باشد و از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.چکیده بایستی حداکثر شامل 350 کلمه باشد.

 ----- 2 سطر فاصله (12 بی نازنین  ساده) -----

 

واژه‌های کلیدی:( بی نازنین12 پررنگ)حداقل 5 و حداکثر 7 واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شده باشند (قلم بی نازنین 12 ساده).

 

مقدمه (بی نازنین 14 و از آغاز صفحه دوم):

 

کلیه مقالات ارسالی به فصلنامه باید طبق فرمت مشخص شده تهیه وارسال گردند.مقالاتی که طبق این فرمت ارائه نشده باشند قبل از ارجاع برای داوری حذف خواهند شد. این راهنما به نویسندگان مقالات فارسی کمک می‌کند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول فصلنامه تهیه نمایند. توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهیة مقالات است.

برای تایپ مقاله به فارسی، فقط از نرم افزار (Word2007یا2003(استفاده شود. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت)نازنین 12ساده تهیه و عنوان همة بخش‌ها با قلم بی نازنین و اندازه14 پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم بی نازنین و اندازه 13 پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود.

فاصله مطالب از راست، بالا و پایین 2.5 سانتیمتر و از چپ 2 سانتیمتر تنظیم شود.(بی نازنین 12 ساده).

پیشینه تحقیق؛ (بی نازنین 14پرنگ ).به روش زیر :

جمله مقدماتی و سپس :

1-     ابتدا اشاره به تحقیقات داخلی از نزدیک ترین تحقیق تا دورترین مانند:  باقری ( 1394).........

2-     سپس اشاره به تحقیقات خارجی از نزدیک ترین تحقیق تا دورترین مانند : شوارتز (2014)........  

3-      جمع بندی و گزارش نهایی پیشینه در یک جدول شامل مباحث زیر :

   ردیف

 

نام نویسنده

عنوان مطلب

سال

نتایج و پیشنهاد ها به صورت خیلی خلاصه

 

مبانی نظری تحقیق؛(بی نازنین 14پرنگ)

تعریف مفاهیم؛(بی نازنین 14پرنگ)

نظریه های مرتبط؛(بی نازنین 14پرنگ):شامل نظریه ، مدل و الگوهایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تبیین موضوع دخیل هستند.

چارچوب نظری تحقیق

 روش تحقیق( روش شناسی تحقیق – جامعه آماری و جامعه نمونه – تعریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته – ابزار گرد آوری داده ها – نحوه ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار – روش تجزیه و تحلیل).

 

یافته های تحقیق؛(بی نازنین 14پرنگ)

 

نتایج و پیشنهاد های تحقیق؛(بی نازنین 14پرنگ)

 

نحوه استناد و تنظیم منابع

شیوۀ استناد دادن و منبع­نویسی باید به روشAPA  (ویرایش ششم)[1] باشد. برای اطلاع بیشتر، از نشریه درخواست خلاصه شیوه­نامه APA شود. یا به منابع زیر (به طور خلاصه،[2] کمی مبسوط[3] انگلیسی و برای توضیحات تکمیلی به فارسی[4]) برای مراجعه شود.

نقل قول و استناد داخل متن:

t نقل لفظ یا نقل مستقیم:

در صورتی که نقل­قول بیش از 40 کلمه باشد:

دکتر الوانی یکی از اساتید به نام مدیریت بیان می­ دارد (الوانی، 1387): 

مدیریت به عنوان یکی از فعالیت­ های اجتماعی بشر سابقه­ای بس دیرینه دارد، اما آنچه به عنوان تاریخچه و سیر تحولات نظریه­ های سازمان و مدیریت بیان می­ داریم، مربوط به زمانی است که نظریه ­های مدیریت و سازمان پا به عرصۀ وجود نهادند و مدیریت به صورت رشته­ ای علمی در میان سایر رشته­ های علوم مطرح شد. بنابراین ذکر این مطلب که مدیریت در سال­های پایانی قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت، به معنای عدم وجود ان در اعصار پیشین نیست؛ ...(ص 15).

در این حالت، به متن نقل­ قول­ شده تورفتگی داده می­شود و ترجیحاً اندازه قلم آن باید از قلم متن ریزتر باشد به­ طوری که در متن مقاله متمایز باشد. در این نوع نقل قول گیومه­ ها برداشته می­شود.

اگر متن کمتر از 40 کلمه باشد، متن نقل ­قول­ شده داخل گیومه قرار می­ گیرد:

الوانی (1387) پیرامون اهمیت ارتباطات بیان می­دارد: «وجود ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان، همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به ­شمار آمده ­است. به ­تجربه ثابت شده ­است که اگر ارتباطاتی صحیح در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و کارها آشفته می­ شود.» (ص 173) 

t نقل فکر یا نقل غیرمستقیم(برداشت)(prece/paraphrase):

در متن اولی:

دکتر الوانی یکی از اساتید به نام مدیریت بیان می­ دارد (الوانی، 1387) که مدیریت یکی از قدیمی­ ترین
فعالیت ­های اجتماعی بشر است. اما تاریخ تحول نظریه­ های سازمان و مدیریت بر می­ گردد به زمانی که این نظریه ­ها مطرح شدند و مدیریت به عنوان رشته­ ای از رشته ­های علمی درآمد. لذا اگر می ­گوییم که علم مدیریت در اواخر قرن نوزدهم شکل می ­گیرد به این معنا نیست که مدیریت قبل از این تاریخ وجود نداشته است (ص 15).

¢ استناد داخل متن به شیوه APA: ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (مولف-تاریخی)باشد. در جدول 1 به اختصار حالت­ های مختلف استناد داخل متن آمده است.

جدول1.  سبک­های استنادهای ساده*

نوع

استناد

اولین استناد

در متن

استناد بعدی

در متن

اولین استناد در متن به شکل داخل پرانتز

استناد بعدی در متن

به شکل داخل پرانتز

یک اثر با

یک نویسنده

Walker (2007)

Walker (2007)

(Walker, 2007)

(Walker, 2007)

الوانی (1385)

الوانی (1385)

(الوانی، 1385)

(الوانی، 1385)

یک اثر با

دو نویسنده

Walker and Allen (2004)

Walker and Allen (2004)

(Walker & Allen, 2004)

(Walker & Allen, 2004)

اعرابی و چاوشی (1388)

اعرابی و چاوشی (1388)

(اعرابی و چاوشی، 1388)

(اعرابی و چاوشی، 1388)

یک اثر با

سه نویسنده

Bradley, Ramirez and Soo (1999)

Bradley et al. (1999)

(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999)

(Bradley et al., 1999)

زاهدی، الوانی و فقیهی (1379)

زاهدی و همکاران (1379)

(زاهدی، الوانی و فقیهی، 1379)

(زاهدی و همکاران، 1379)

یک اثر با

چهار نویسنده

Bradley, Ramirez, Soo, and Walsh (2008)

Bradley et al. (2008)

(Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh, 2008)

(Bradley et al., 2008)

مجیدى، فتح اللهى، استرکى، و کاملى (1384)

مجیدى و همکاران (1384)

(مجیدى، فتح اللهى، استرکى، و کاملى، 1384)

(مجیدى و همکاران، 1384)

یک اثر با

پنج نویسنده

 

Walker, Allen, Bradley, Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)

(Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

رضائی­راد، استرکی، ناظمی، کاملی و شریعت­جعفری (1383)

رضائی­راد و همکاران (1383)

(رضائی­راد، استرکی، ناظمی، کاملی و شریعت­جعفری، 1383)

(رضائی­راد و همکاران، 1383)

یک اثر با

شش نویسنده

 یا بیشتر 

Wasserstein et al. (2005)

Wasserstein et al. (2005)

(Wasserstein et al., 2005)

(Wasserstein et al., 2005)

عامریون و همکاران (1388)

عامریون و همکاران (1388)

(عامریون و همکاران، 1388)

(عامریون و همکاران، 1388)

گروه به عنوان نویسنده (به سهولت به صورت اختصار نشان داده
می­شوند)

National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)

(National Institute of Mental Health [NIMH], 2003)

(NIMH, 2003)

سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت، 1380)

سمت (1380)

      سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها [سمت]، 1380)

(سمت، 1380)

گروه به عنوان نویسنده (بدون اختصار)

University of Pittsburg (2005)

University of Pittsburg (2005)

(University of Pittsburg, 2005)

(University of Pittsburg, 2005)

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (1380)

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (1380)

(سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، 1380)

(سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، 1380)

*اقتباس از:

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.)Washington, D.C.: American Psychological Association, p.177.

 

tنمونه متن یک مقاله دارای استناد به منابع فارسی و انگلیسی: منابع انگلیسی، در متن به­ صورت معادل فارسی  و در پانویس انگلیسی آن می­ آید.

هماچک (1978)[5] تمایزی بین کمال­ گرایی مثبت (بهنجار یا سازش­ یافته) و کمال­ گر ایی منفی (نوروتیک یا سازش نیافته) با مبنای نظری مطرح می­ کند، ... اگرچه ممکن است معیارهای شخصی آنان کاملاً محقق نشود، از تلاش های خود برای رسیدن به هدف احساس خشنودی می­کنند (بلت، 1995)،[6] کمال­ گرایی منفی، از عملکرد خود هر چند از نظر دیگران قابل ستایش باشد، راضی نیستند زیرا فاقد انعطاف­ پذیری لازم هستند و همواره نگرانی شدیدی از شکست دارند. (هماچک، 1978؛ بلت، 1995) و در موقعیت­ های پیشرفت گرفتار عواطف منفی می ­شوند (هماچک، 1978).

از طرفی حرمت خود،[7] یعنی ارزش و احترامی که فرد برای خویشتن قائل است (کوپر اسمیت، 1967)،[8] که یکی از
تعیین ­کننده­ های اصلی افکار، عواطف، بازخوردها و رفتارهای شخصی محسوب می­ شود. بشارت (1383) و کوپراسمیت (1967) با مطالعات وسیع خود دربارة حرمت خود به این نتیجه رسید که افراد دارای سطح چشم­گیر حرمت خود در مقایسه با افراد سطح حرمت نازل، استرس، اضطراب، درماندگی و نشانه­ های روان­تنی کمتری دارند و حساسیت کمتری در برابر شکست و انتقاد از خود نشان می­ دهند. حرمت خود با کنجکاوی دربارة خویش و محیط، ... و نگرش مثبت به خود همبستگی دارد (فرانکن، 1994).[9] بعضی از محققان، خویشتن­ پذیری و نگرش فرد دربارة سطح شایستگی شخصی را تعیین­ کنندة حرمت خویش دانسته­ اند (سونستروم و مورگان، 1989؛ سونستروم، هارلو، جما و اوسبورن، 1991 به­نقل­از بشارت، 1383).

tمنابع مورد استناد در متن بالا:

منابع فارسی:

بشارت، محمدعلی (1383، پاییز). بررسی رابطة کمال­ گرایی و حرمت خود در دانش ­آموزان
پیش­ دانشگاهی. فصلنامه روان­شناسان ایرانی، 1(1)، 21-30. بازیابی از http://journals.azad.ac.ir/jip/public/Paper.aspx?id=174              

منابع انگلیسی:

Blatt, S. J. (1995). The Destructiveness of Perfectionism: Implications for the Treatment of Depression. American Psychologist, 50(12), 1003-1020. doi: 10.1037/0003-066X.50.12.1003

Franken, R. E. (1994). Human motivation. Pacific Grove, Calif.: Brooks/Cole Pub. Co.

Hamachek, D. E. (1978, Feburary). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology: A Journal of Human Behavior, 15(1), 27-33.

 

نحوه تنظیم فهرست منابع: نحوه تنظیم فهرست منابع به طور خلاصه به شکل زیر می ­باشد:

BOOKS

One author:

In Reference List

In Text Citation

Franken, R. E. (1994). Human motivation. Pacific Grove, Calif.: Brooks/Cole Pub. Co.

(Franken, 1994) or

Franken (1994)….

 

در فهرست منابع

در استناد داخل متن

ابطحی، سیدحسین (1381). مدیریت منابع انسانی. کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

(ابطحی، 1381) یا ابطحی (1381) بیان می دارد....

ابهری، مجید (1380). علل و عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن. تهران: نشر پشوتن.

(ابهری، 1380) یا ابهری (1380) راهکارهای مقابله با استرس را....

ستوده، هدایت­الله (1376). آسیب­ شناسی اجتماعی و جامعه­ شناسی انحرافات (ویرایش 2). تهران: آوای نور.

(ستوده، 1376) یا ستوده (1376) عوامل مؤثر بر آسیب­های اجتماعی را ....

Two to seven authors:

In Reference List

In Text Citation

Turban, E., & Frenzel, L. E. (1992). Expert systems and applied artificial intelligence. New York: Macmillan.

(Turban & Frenzel, 1992) or

Turban & Frenzel (1992) reports that…..

 Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The publication of academic writing. New York: Modern Language Association.

(Cargill, Charvat, & Walsh, 1966) or

Cargill, Charvat, & Walsh (1966) recommends that….

Sarmad, Z., Bazrgan-Harandi, A., & Hejazi, E. (2007). Research method in behavioral sciences. Tehran, Iran: Agah [Farsi].

(Sarmad, Bazrgan-Harandi, & Hejazi, 2007) or Sarmad, Bazrgan-Harandi, & Hejazi (2007)

Kazerooni, M., Kazerooni, A., Hosseinzadeh, A., Hadadi, M. R., & Alikhani, A. (2010). ERP: An integrated solution to strategic development. Tehran, Iran: Khajeh Nasir Toosi University of Technology (KNTU) [Farsi].

(Kazerooni, Kazerooni, Hosseinzadeh, Hadadi, & Alikhani, 2010) or Kazerooni, Kazerooni, Hosseinzadeh, Hadadi, & Alikhani (2010)states that…

seven authors (for more than 6 authors, list the first 6 followed by “et al.” with no quotations)

e.g. (Turban et al, 1998) or Turban et al (1998) state that the….

 

در فهرست منابع

در استناد داخل متن

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1381). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

(سرمد، بازرگان و حجازی، 1381) یا سرمد، بازرگان و حجازی (1381) علوم رفتاری را این­گونه تعریف.....

برای بیشتر از 6 نویسنده، 6 نویسنده نوشته  می شود و سپس همکاران می آید.

به طور مثال (عامریون و همکاران، 1388) یا عامریون و همکاران (1388)..

 more than seven authors:

In Reference List

In Text Citation

Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H., … Smith, W. A. (1982). How to stay younger while growing older: Aging for all ages. London: Macmillan.

(Cooper et al, 1982) or Cooper et al (1982) adapted a new model for….

 

no author given:

In Reference List

In Text Citation

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.

(Experimental psychology, 1938) or in Experimental psychology (1938) it states that….

 

در فهرست منابع

در استناد داخل متن

علت ­شناسی پرخاشگری کودکان دبستانی (ویرایش 3). (1382). اصفهان: سپیده.

در کتاب «علت­شناسی پرخاشگری ... (1382)» بیان می­شود

no publication date given:

Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill.

به جای «n.d.»از «بی. تا.» استفاده شود: به طور مثال

بالویی، علی [بی. ­تا.]. بررسیوضعیتمنزلتاجتماعیپاسدارانازدیدگاهپاسداران،خانواده­ هایآنانو جامعه. تهران: مرکز تحقیقات غیرصنعتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

an organization or institution as “author”:

University of Minnesota. (1985). Social psychology. Minneapolis: University of Minnesota Press.

U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United States. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری (1374). گزارش ملی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران. [تهران]: دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری.

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور [معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور] (1385). مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم). تهران: معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی.

an editor as “author”:

Updike, J. (Ed.). (1999). The best American short stories of the century. Boston: Houghton Mifflin.

افتخاری، اصغر (گردآورنده و مترجم) (1381). مراحلبنیادیناندیشهدرمطالعاتامنیتملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

an edition of an author’s work:

Brockett, O. (1987). History of the theatre (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

ستوده، هدایت­ الله (1378). روان­شناسی اجتماعی (ویرایش 2). تهران: آوای نور.

translation:

Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940)

وست­مارلند، لوئیز (1384). جنسیت و پلیس: جنس، قدرت و فرهنگ پلیس (فرزان سجودی، مترجم). تهران: مرکز تحقیقات و پژوهش­ های ناجا (نشر اثر اصلی 2001).

نیومن، اسکار (1387). خلق فضای قابل دفاع (فائزة رواقی و کاوة صابر، مترجمان). تهران: طحان؛ هله (نشر اثر اصلی 1996).

conference proceedings:

Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-search engines. In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML-05). Cairo: Egypt.

فاضل نیا، غریب؛ کیانی، ا ( 1382)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبیین نظریه روستایی در روستای غنی و فقیر (مجموعه مقالات همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا). تهران: مؤسسه توسعه روستایی ایران.

وروایی، اکبر (1388). مطالعه تطبیقی وضعیت پلیس زن در کشورهای اسلامی. در محمدرضا نادرپور، اصحاب حبیب زاده، و جعفر حسین­ پور (گردآورندگان). مجموعه مقالات همایش پلیس زن و توسعه امنیت عمومی، ج4 (پلیس زن از دیدگاه اسلام) (ص 180-209). تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش.

کلهر، روح الله؛ مولاپور، اعظم؛ طباطبایی، سیدسعید (1385). بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نظر مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (سومین کنگره بین‌المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه). چکیده بازیابی از http://www.civilica.com/Paper-ICHMCM03-ICHMCM03_326.html

chapter in an edited book:

Rubenstein, J.P. (1967). The effect of television violence on small children. In B. F. Kane (Ed.), Television and juvenile psychological development (pp. 112-134). New York: American Psychological Society.

Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-search engines. In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML-05). Cairo: Egypt.

Quarantelli, E. L. (2000). Disaster research. In E. Borgatta and R. Montgomery (eds.). Encyclopedia of Sociology (pp 682-688). New York: Macmillan.

لعل ­علیزاده، محسن (1388). نقش ازدواج در پیشگیری از جرم. در محمد فرجی ها  و محمد حسین سر‌کشیکیان (گردآورندگان). مجموعه سخنرانی‌های ارائه شده در نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم (ص 122-130). تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس پیشگیری، دفتر تحقیقات کاربردی.

Articles

Huesmann, L. R., Lagerspetz, K., & Eron, L. D. (1984). Intervening variables in the TV violence–aggression relation: Evidence from two countries. Developmental Psychology; Developmental Psychology, 20(5), 746-775. doi: 10.1037/0012-1649.20.5.746

Malamuth, N. M., & Briere, J. (1986). Sexual violence in the media: Indirect effects on aggression against women. Journal of Social Issues, 42(3), 75-92. Retrieved from http://www.johnbriere.com/malamuth%20%26%20Briere.pdf

حسینیان، سیمین؛ طباطبایی، شهناز؛ روایی، فریبا (1389، پاییز). اثربخشی روان درمانی حمایتی بر بهبود کیفیت زندگی معتادین مرد سم زدایی شده. تحقیقات روانشناختی، 2(7)، 50-61. بازیابی از http://www.sid.ir/FA/VEWSSID/J_pdf/6006713890704.pdf     

مهدی ­زاده، شراره (1384، زمستان). تلویزیون، مخاطب و نگرش نو. جامعه شناسی ایران، 6(4)، 185-211. بازیابی از http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64613840407.pdf

 مستعلمی، فروزان؛ حسینیان، سیمین؛ یزدی، سیده منوره (1384، زمستان). تاثیر آموزش مهارت­ های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دختران نابینای شهر تهران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5(4 (پیاپی 18))، 437-450. بازیابی از http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/69413841803.pdf

Dissertations / Theses

Carlson, W. R. (1977). Dialectic and rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation).Yale University, USA.

Meyers, K. S. (2002). Television and video game violence: Age differences and the combined effects of passive and interactive violent media. (Unpublished doctoral dissertation). Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Baton Rouge.  

خطیبی­ بایکی، محمدحسین (سال تحصیلی 88-1387). تحلیل محتوای صفحات حوادث چهار روزنامة کیهان، اطلاعات، ایران و  جام­جم. (پایان­ نامة کارشناسی ارشد). دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه علامة طباطبائی، تهران.

رحمتی، مهدی (1381). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر در خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال. (رساله دکترا). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تهران.

روحانی، محمدرضا (1388 ). شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز شهری با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی شهر کاشان (پایان­ نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، زنجان.

 

تعداد صفحات مقاله

مقالات ارائه شده به فصلنامه  نباید کمتر 15 صفحه و بیشتر از 25 صفحه باشد.

 فرمول ها و روابط

متن فرمول‌ها باید با استفاده از Equation ایجاد شده و به صورت چپ چین در یک یا چند سطر درج شوند. همة فرمول‌ها به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گیرد.

 

نمودارها و جداول

جدول‌ها و شکل‌ها از جمله منحنی‌ها باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط چین، در بالای آن با قلم نارنین پررنگ و اندازه11 تایپ و عنوان شکل در زیر شکل و با قلم بی نازنین اندازه 11 پررنگ نوشته شوند و به ترتیب از 1 شماره گذاری شوند. تمام شماره‌های شکل‌ها و جدول‌هادر پرانتز نوشته شوند و اندازه متن داخل جداول و اشکال حداقل Times New Roman 8 و یا10 بی نازنین باشد.بهتر است جدول‌ها، شکل‌ها و منحنی‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، قرار گیرند. همة‌اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. هر جدول، شکل و منحنی، با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار داده شود. دقت شود تمام شکل‌ها باید خوانا بوده و به‌صورت In line with text در متن آورده شود. در جداول از خطوط عمودی استفاده نشود.

 

جدول (1) جدول نمونه

 

فصل

                   عنوان

گزارش

تعداد ماه­ها

1

                    مقدمه

20

2

2

               روش تحقیق

40

3

3

             تحلیل اطلاعات

40

3

 

نمودارها و جداول به آسانی قابل خواندن باشند. تمامی نمودارها وجداول باید با رزولیشن مناسب بوده و به راحتی قابل خواندن باشند.

 

 

شکل(2) نمونه یک نمودار

 

نکات مهم

1- مسئولیت علمی و محتوای مقالات برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود.

2- مقالات ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

4- کمیته علمی فصلنامه در خصوص ویرایش وچاپ مطالب مقالات آزاد می باشد.

5- نتیجة داوری مقالات در اولین فرصت به ایمیل نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌شود. مقاله‌ای که مورد پذیرش قطعی یا مشروط قرار می‌گیرد، باید با توجه به تصحیحات احتمالی مورد نظر داوران، بازنگری و تهیه شود. مقاله ارسال شده نبایددر هیچ یک ازهمایش های (داخلی یا خارجی) و فصلنامه ها ارائه و یا چاپ شده باشد، و همزمان نیزبرای همایش دیگری ارسال نشده باشد. درغیر این صورت ضمن حذف مقاله مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی امر متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود.

6-. فایل مقاله باید به گونه‌ای باشد که در صورت نیاز بتوان به راحتی و بدون کار اضافه‌ای آن را باز کرد، پرینت گرفت یا به چاپخانه تحویل داد. مقالات می‌بایست فاقد شماره‌گذاری صفحات باشند.(از ارسال فایلPdf مقاله اجتناب نمایید.