اعضای هیات تحریریه

سردبیر:

- محمود صفارزاده استاد مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

 

 

اعضای هیئت تحریریه:

- شهریار افندی زاده دانشیار مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- اصحاب حبیب زاده دانشیار ارتباطات اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

- شهامت حسینیان دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

- حمید سوری استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی(ره)

- ابومحمد عسگرخانی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

- بهمن کارگر دانشیار جغرافیا و برنام هریزی شهری دانشگاه علوم انتظامی

- جواد مرزبان راد دانشیار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانشگاه علم و صنعت

 

سردبیر

محمود صفارزاده

مهندسی حمل و نقل و ترافیک استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

saffar_mmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

شهامت حسینیان

مدیریت راهبردی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

shahamat111719yahoo.com
09122184420

شهریار افندی زاده

مهندسی عمران دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

zargariiust.ac.ir

اصحاب حبیب زاده

علوم ارتباطات دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

ertabat1388gmail.com

حمید سوری

اپیدمیولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی(ره)

hsooriyahoo.com

ابومحمد عسگرخانی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

asgarkhaniyahoo.com

بهمن کارگر

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم انتظامی امین

trahvarpolice.ir

جواد مرزبان راد

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

marzbaniust.ac.ir