اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 853
تعداد پذیرش 169
تعداد عدم پذیرش 288
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 218

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 244
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
درصد پذیرش 20 %